top of page

Capital Controls: ότι πρέπει να γνωρίζετε


Λόγω εφαρμογής των capital controls:

• Μπορείτε να μεταφέρετε σε μετρητά μόνο μέχρι 2.000 σε ευρώ ή ξένο νόμισμα ανά φυσικό πρόσωπο και ανά ταξίδι στο εξωτερικό (είτε αυτό γίνεται προς χώρα της Ε.Ε. είτε προς τρίτη χώρα). Από τον περιορισμό αυτό εξαιρούνται οι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού. Πριν από την επιβολή των capital controls, ο περιορισμός των 10.000 ευρώ στη μεταφορά κεφαλαίων αφορούσε μόνο σε τρίτες χώρες, γιατί σύμφωνα με τον υπ’ αριθμ. 1889/2005 Ευρωπαϊκό Κανονισμό, «τα φυσικά πρόσωπα που εισέρχονται ή εξέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ενωση και φέρουν μαζί τους ρευστά διαθέσιμα από 10.000 ευρώ και άνω, υποχρεούνται να υποβάλλουν γραπτή δήλωση».

• Δεν μπορείτε να μετατρέψετε ευρώ σε άλλο νόμισμα στην τράπεζα παρά μόνο αν έχετε ήδη κάποιον τραπεζικό λογαριασμό στο ίδιο νόμισμα και μέχρι το όριο ανάληψης που ισχύει καθημερινά. Αν, για παράδειγμα, έχετε 1.000 ευρώ και επιθυμείτε να τα μετατρέψετε σε δολάρια, θα πρέπει να έχετε ήδη έναν τραπεζικό λογαριασμό σε δολάρια, ώστε, αρχικά, τα χρήματα να κατατεθούν στον δολαριακό λογαριασμό και στη συνέχεια να προχωρήσετε σε αναλήψεις σύμφωνα με τα όρια που ισχύουν βάσει των περιορισμών.

• Μπορείτε να προχωρήσετε σε αναλήψεις μετρητών με χρεωστική κάρτα στο εξωτερικό. Αντίθετα, δεν μπορείτε να προχωρήσετε σε αναλήψεις μετρητών με πιστωτικές ή προπληρωμένες κάρτες (που έχουν εκδοθεί από πιστωτικό ίδρυμα που εδρεύει και λειτουργεί στην ημεδαπή) στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

• Δεν μπορείτε να μεταφέρετε πάνω από 5.000 ευρώ συνολικά ανά τρίμηνο σε φοιτητή που σπουδάζει στο εξωτερικό για τα έξοδα διαμονής και διαβίωσής του.

• Μπορείτε να πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε αγορά μέσω internet με πιστωτική, χρεωστική ή προπληρωμένη κάρτα, εφόσον η πληρωμή γίνεται σε ελληνικό τραπεζικό λογαριασμό. Αν η πληρωμή γίνεται στο εξωτερικό, η αγορά μέσω internet πραγματοποιείται κανονικά μόνον εφόσον αφορά σε συγκεκριμένες συναλλαγές και δεν έχει εξαντληθεί το ημερήσιο όριο που έχει θέσει η τράπεζα-εκδότρια της κάθε κάρτας. • Δεν μπορείτε να λήξετε πρόωρα την προθεσμιακή κατάθεσή σας, εκτός αν αυτή αφορά: i) την ισόποση εξόφληση οφειλών προς το Δημόσιο και τους ασφαλιστικούς φορείς, ii) την πληρωμή δόσεων και ληξιπρόθεσμων οφειλών δανείου στο ίδιο πιστωτικό ίδρυμα, iii) την πληρωμή μισθοδοσίας στο ίδιο πιστωτικό ίδρυμα, iv) την πληρωμή νοσηλίων και διδάκτρων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, v) την πληρωμή προμηθευτών που τηρούν λογαριασμό στο ίδιο πιστωτικό ίδρυμα έναντι τιμολογίων ή ισοδύναμων παραστατικών, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υφίστανται επαρκή διαθέσιμα σε λογαριασμό ταμιευτηρίου. • Μπορείτε να ανοίξετε νέο τραπεζικό λογαριασμό σε πιστωτικό ίδρυμα στην Ελλάδα, μόνο εάν επιθυμείτε, μεταξύ άλλων, να προχωρήσετε σε: i) πληρωμή μισθοδοσίας προσωπικού, ii) πληρωμή υποχρεώσεων που προκύπτουν από συμβάσεις που είχαν καταρτισθεί πριν από τις 28 Ιουνίου 2015, iii) εξυπηρέτηση νεοϊδρυθέντων νομικών προσώπων ή νεοφυών εταιρειών (start-ups), iv) πίστωση ποσών από την αλλοδαπή ύψους τουλάχιστον 10.000 ευρώ ή του ισόποσου σε ξένο νόμισμα κ.ο.κ.

• Δεν μπορείτε να προσθέσετε συνδικαιούχο σε υφιστάμενο καταθετικό λογαριασμό.

• Μπορείτε να μεταφέρετε εκ νέου στο εξωτερικό ποσά που έχουν έλθει στον τραπεζικό λογαριασμό σας από το εξωτερικό τις τελευταίες 15 ημέρες, ωστόσο δεν επιτρέπεται η ανάληψή τους πέραν των εβδομαδιαίων ορίων. Οι ναυτιλιακές εταιρείες (των ν. 27/1975, 959/1979, ν.δ 2687/1953) κατ’ εξαίρεση μπορούν να πραγματοποιούν αναλήψεις μετρητών έως του ποσού των 50.000 ευρώ. Στην εξαίρεση αυτή μπορούν να ενταχθούν και άλλοι κλάδοι επιχειρήσεων με απόφαση της Επιτροπής Εγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

• Δεν μπορείτε να προχωρήσετε σε πρόωρη (μερική ή ολική) εξόφληση δανείου σε πιστωτικό ίδρυμα, με εξαίρεση την αποπληρωμή με μετρητά ή έμβασμα από το εξωτερικό. • Μπορείτε να λαμβάνετε έγκριση για πληρωμή τιμολογίων στο εξωτερικό από την υπο-επιτροπή που λειτουργεί στην τράπεζά σας για ποσά μέχρι 100.000 ευρώ την ημέρα (ή μέχρι κάποιο χαμηλότερο όριο που τίθεται από την κάθε τράπεζα). Για ποσά άνω των 100.000 ευρώ, αποφασίζει η Επιτροπή Εγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

• Προστατεύονται οι καταθέσεις μέχρι 100.000 ευρώ κατ’ ανώτατο όριο από το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων. Το ποσό αυτό υπολογίζεται ανά συνδικαιούχο και ανά τράπεζα για το σύνολο των καταθέσεών του σε αυτήν (ανεξάρτητα από τον αριθμό των λογαριασμών). Ως εκ τούτου ένας κοινός τραπεζικός λογαριασμός 400.000 ευρώ με 4 συνδικαιούχους προστατεύεται μέχρι τις 400.000 ευρώ. • Καθίστανται ακατάσχετα τα χρηματικά διαθέσιμα του Δημοσίου που βρίσκονται στα ταμεία των ΔΟΥ μόνο αν δημιουργείται κίνδυνος ανατροπής της εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού του Δημοσίου, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 819/2015 απόφαση του ΣτΕ. Αν δεν τίθεται τέτοιος κίνδυνος, ο ιδιώτης διάδικος δύναται να προχωρήσει κανονικά σε αναγκαστική εκτέλεση κατά του Δημοσίου και να κατάσχει π.χ. ταμειακά διαθέσιμα, εφόσον βέβαια υπάρχει δικαστική απόφαση, η οποία υποχρεώνει το Δημόσιο σε καταβολή.


Ενημέρωση
Πρόσφατα Νέα
Search By Tags
Δεν υπάρχουν ακόμη ετικέτες.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page