top of page

10 ερωτήσεις - απαντήσεις για τον εξωδικαστικό μηχανισμό


Πρεμιέρα κάνει σήμερα, Πέμπτη 3 Αυγούστου, στις 9 το πρωί, ο πολυαναμενόμενος εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων, καθώς τίθεται σε λειτουργία η ηλεκτρονική πλατφόρμα στην οποία οι οφειλέτες θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση υπαγωγής στη νέα αυτή διαδικασία. Οι δυνητικά ωφελούμενες επιχειρήσεις υπολογίζονται σε 400.000 και οι πρώτες αναδιαρθρώσεις χρεών, τουλάχιστον για επιχειρήσεις με μικρά χρέη, αναμένεται ότι θα έχουν ολοκληρωθεί εντός του τρέχοντος έτους. Στις περιπτώσεις, ωστόσο, επιχειρήσεων με πολλούς πιστωτές, η διαδικασία αναμένεται να είναι πολύπλοκη και χρονοβόρα, ενώ πρόσθετες καθυστερήσεις θα ανακύψουν στις περιπτώσεις που ζητείται δικαστική επικύρωση των συμβάσεων αναδιάρθρωσης. Ο νόμος θα ισχύσει έως τις 31 Δεκεμβρίου 2018.

Σήμερα η IGP Consulting με την βοήθεια της «Καθημερινής» θα επιχειρήσει να δώσει απαντήσεις σε δέκα κρίσιμα ερωτήματα για τη λειτουργία του νέου μηχανισμού.

1. Ποιοι μπορούν να υπαχθούν στη ρύθμιση;

Τα νομικά πρόσωπα που αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα και διαθέτουν φορολογική κατοικία στην Ελλάδα και φυσικά πρόσωπα που ασκούν εμπορική δραστηριότητα και διαθέτουν πτωχευτική ικανότητα. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες δεν υπάγονται στον εξωδικαστικό. Ο νόμος προβλέπει ότι θα μπορούν να ρυθμίσουν τις οφειλές προς Δημόσιο και ασφαλιστικά ταμεία με ρυθμίσεις ανάλογες του εξωδικαστικού. Η σχετική εγκύκλιος δεν έχει εκδοθεί ακόμη.

2. Ποια είναι τα κριτήρια υπαγωγής στον νόμο;

Ο οφειλέτης να έχει σε μία τουλάχιστον από τις τρεις τελευταίες χρήσεις πριν από την υποβολή της αίτησης θετικό καθαρό αποτέλεσμα εάν τηρεί απλογραφικό λογιστικό σύστημα και θετικό λειτουργικό αποτέλεσμα εάν τηρεί διπλογραφικό σύστημα. Επίσης, ο οφειλέτης κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016 θα πρέπει να είχε δάνειο σε καθυστέρηση τουλάχιστον 90 ημερών ή οφειλή που ρυθμίστηκε μετά την 1η Ιουλίου 2016, ή οφειλές προς εφορία ή άλλο ΝΠΔΔ, ή να είχε βεβαιωθεί η μη πληρωμή επιταγών ή να είχαν εκδοθεί διαταγές πληρωμών. Το σύνολο των οφειλών θα πρέπει να υπερβαίνει τις 20.000 ευρώ.

3. Ποιος μπορεί να υποβάλει αίτηση;

Ο οφειλέτης ή κάποιος πιστωτής του. Σε περίπτωση που υπάρχουν συνοφειλέτες θα πρέπει να συνυποβάλουν αίτηση.

4. Πού υποβάλλεται η αίτηση;

Στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.keyd.gov.gr στην ενότητα «Αιτηθείτε στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό». Η είσοδος στην ειδική πλατφόρμα γίνεται με τη χρήση των κωδικών του Taxis.

5. Ποια στοιχεία θα συμπληρώνει ο οφειλέτης ή ο εκπρόσωπός του (π.χ. λογιστής) στην αίτηση;

Στοιχεία επικοινωνίας με τον οφειλέτη, κατάλογο όλων των πιστωτών του, των οφειλόμενων ποσών ανά πιστωτή και των συνοφειλετών που ευθύνονται έναντι κάθε πιστωτή, την πρότασή του για τη ρύθμιση των χρεών και τα στοιχεία που απαιτούνται για την αξιολόγηση της επιλεξιμότητας του οφειλέτη.

6. Ποια δικαιολογητικά επισυνάπτονται στην αίτηση;

Δήλωση Ε1, Ε3, Ε9 των τελευταίων πέντε φορολογικών ετών, δημοσιευμένη χρηματοοικονομική κατάσταση, κατάσταση οφειλών προς φορολογική διοίκηση, ασφαλιστικά ταμεία, πίνακας ανάλυσης οφειλών, πίνακας μεταβιβάσεων/επιβαρύνσεων περιουσιακών στοιχείων, πίνακας περιουσιακών στοιχείων και εξασφαλίσεων, πίνακας συναλλαγών των τελευταίων 24 μηνών, πίνακας συνδεδεμένων φυσικών και νομικών προσώπων, συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών και προμηθευτών των 5 τελευταίων ετών, εκκαθαριστικό του τελευταίου έτους, τελευταία περιοδική δήλωση ΦΠΑ, προσωρινό ισοζύγιο τελευταίου μηνός, αντίγραφο ποινικού μητρώου, πιστοποιητικά περί μη πτώχευσης ή περί μη κατάθεσης αίτησης πτώχευσης από το Πρωτοδικείο, πιστοποιητικό περί μη λύσης της εταιρείας από το ΓΕΜΗ και πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οφειλέτη.

7. Θα μεταπίπτουν αυτομάτως κάποια στοιχεία στα αντίστοιχα πεδία στην αίτηση;

Για την ώρα αυτόματη μετάπτωση των στοιχείων θα γίνεται μόνο σε ό,τι αφορά οφειλές προς ασφαλιστικά ταμεία. Ολα τα υπόλοιπα στοιχεία θα πρέπει να καταχωρίζονται από τον οφειλέτη και να επισυνάπτει τα σχετικά αρχεία ηλεκτρονικά.

8. Ποια είναι η διαδικασία στη συνέχεια;

Οταν ολοκληρώνεται η αίτηση, ελέγχεται η πληρότητά της από τον συντονιστή και ξεκινάει η διαπραγμάτευση. Για κάθε εξέλιξη και για κάθε ψηφοφορία ο συντονιστής θα ενημερώνει τους εμπλεκόμενους μέσω email.

9. Ποια πλειοψηφία πρέπει να συγκεντρώνει η πρόταση αναδιάρθρωσης;

Για να προχωρήσει η διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης θα πρέπει να συμμετέχουν πιστωτές που έχουν τουλάχιστον το 50% των απαιτήσεων. Η πρόταση αναδιάρθρωσης εγκρίνεται από το 60% τουλάχιστον του συνόλου των απαιτήσεων των πιστωτών που συμμετέχουν, στις οποίες περιλαμβάνεται το 40% των εμπραγμάτως εξασφαλισμένων απαιτήσεων.

10. Θα γίνεται διαπραγμάτευση για όλες τις περιπτώσεις;

Για επιχειρήσεις με χρέη 20.000 έως 50.000 ευρώ ο νόμος προβλέπει αυτοματοποιημένη διαδικασία. Ωστόσο, πρέπει να εκδοθεί σχετική απόφαση των υπουργών Οικονομίας, Οικονομικών και Εργασίας.

Ενημέρωση
Πρόσφατα Νέα
Search By Tags
Δεν υπάρχουν ακόμη ετικέτες.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page